പട്ടണം മുതല്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ വരെ ഒരു നസ്രാണി പഴമ

 

Dr.-M.-Kurian-Thomas

 By Dr.M.Kurian Thomas

Download this Article in pdf format. (Right click the link and save link as)

 Pattanam_Muthal_Kodungalloor.bb

 

2 comments to പട്ടണം മുതല്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ വരെ ഒരു നസ്രാണി പഴമ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>