ഇരയുടെ മൊഴി

Mangalath Murali

 Mangalathu Murali

{Mangalath Murali,Malayalam teacher and writer published 5 books: Adyaksharam, Ammuvinte Ishtangal, Pranayamozhikal(Poetry collections), Jalatthinu Parayanullathu, Laila Majnu(Translations). Working in New Indian Model School,Dubai for last 25 years. From Triprayar (thrissur). Presented on stage musical dramas Veena Poovu,Karuna, Remanan and Ujjayini. Wife:Bindu, Children: Shree Rag and Nanditha. Email: mangalathmurali@gmail.com,  Mob:0507782618}

Download this Poem in pdf format.( Right click the link and save link):   ഇരയുടെ മൊഴി

 

5 comments to ഇരയുടെ മൊഴി

 • Lakshmy N Menon  says:

  Irakalkkum undu jeevitham.

  • mangalath murali  says:

   Thanks for the comments

 • Geetha Ramachandran  says:

  Nice Language.

  Best wishes.

  by Geetha

 • Madhavan Nair, Kottayam  says:

  It’s reflects old customs in Kerala.

  by Madhavan Nair, Kottayam

 • mangalath murali  says:

  thanks for the comments

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>