ഭാസ്കര്‍ രാജ് ഫ്രം സ്വിറ്റ്സര്‍ലാണ്ട്

Rafeeq.Memunda

By Rafeeq Mamunda

Download this Story in pdf format. (Right Click the link & save as ). 

Pdf Link: Baskerraj_Story_By_Rafeeq

3 comments to ഭാസ്കര്‍ രാജ് ഫ്രം സ്വിറ്റ്സര്‍ലാണ്ട്

 • yusra  says:

  nice and beautiful

 • Raveendran  says:

  നല്ല കഥാപാത്രം.

  by Raveendran, Qutar

 • Ansu Dubai  says:

  നല്ല കഥ.

  അന്‍സു മോള്‍,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>