ഫാം ടുറിസം – കാഴ്ചകള്‍ ഒരുക്കാം സഞ്ജാരികള്‍ക്കായി

1by Gibin Kurian

Download in pdf format.

(Right Click the link & save file as)

Farm_Tourism.1

 

2 comments to ഫാം ടുറിസം – കാഴ്ചകള്‍ ഒരുക്കാം സഞ്ജാരികള്‍ക്കായി

  • Manju - Dubai  says:

    I really appreciate this model works in our state. Best wishes.

  • Sreekumar - Dubai  says:

    Very Good Article

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>