തൂങ്ങി മരണം റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ (കഥ) – റഫീഖ് മേമുണ്ട

R.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അവിചാരിതമായ മേഖലകളിൽ നിന്ന്  ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് അനുവാചകനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് ഈ കൃതി.


Download Full Text of this Book (pdf)

(Right click > Save link as in your computer – pdf file)

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>