ശ്രി പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം നാള്‍വഴികള്‍ (Kings of Travancore)

 

ശ്രി പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം , തിരുവിതാംകൂര്‍ ഉത്ഭവം, തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജവംശവും – രാജാകന്മാരുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതില്‍ പ്രതിപാതിച്ചിരിയ്കുന്നു …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>