അടിമ കിടത്തല്‍ ഇല്ല – ശരപ്പോളി മാല ധരിയ്ക്കാറുമില്ല – ശ്രി പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചുളള പഠനം by Uma Maheswari (Coordinator, Travancore Malayalee Council, Trivandrum Chapter)

3

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>