പൗരാണിക സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വിജ്ഞാനം പകരുന്ന സ്രോതസ്സുകളാണ് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങള്‍ – മാര്‍ അപ്രേം.

1. MarAprem leading History Study Tour at Dubai Museum conducted by Travancore Malayalee Council on 22.4.2013

പൗരാണിക സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വിജ്ഞാനം പകരുന്ന സ്രോതസ്സുകളാണ് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങള്‍ – മാര്‍ അപ്രേം.

Arch Bishop Mar Aprem visited Dubai Museum on 22’nd April 2013 with Travancore Malayalee Council office bearers.

Travancore Malayalee Council plans to conduct a literary forum meeting ‘Akshara Sadas’ at Sharjah Indian Association Hall on 25th April(Thursday) 2013 at 7.30 PM.

 

Mar-Aprem-leading-History-Study-Tour-at-Dubai-Museum-

Mar-Aprem-leading-History-Study-Tour-at-Dubai-Museum-

We would like to present ‘Akshara Mudra Puraskaram’ to the Arch Bishop Mar Aprem on this function in recognition of his valuable contributions to the historical studies & literary works.

We would be most grateful for your presence in this meeting.

 

 

 

 

 

3

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>